Báo cáo tự động Chiến dịch bằng Hàm UNIQUE TRANSPOSE COUNTIFS trên Google Sheets

Trong các loại hàm, mình thích những loại hàm giúp người dùng ‘rảnh tay’, chỉ cần xài hàm đó, nó tự sinh dữ liệu, tự làm báo cáo… Chẳng hạn như trong Clip này, toàn bộ dữ liệu các tên Chiến dịch (được lọc trùng tự động) bằng hàm Unique, và Dữ liệu kênh được cập nhật tự động bằng hàm TRANSPOSE, rồi kết hợp sử dụng hàm Countifs đếm nhiều điều kiện. Thế là BINGO, chúng ta có được báo cáo tự động toàn tập.