Case study: Báo cáo tự động trên Google Sheets dành cho Team Content cực kỳ chi tiết

Kỳ 1/7: Tổng quan báo cáo tự động trên Google Sheets dành cho Team content:

Kỳ 2/7: Thật phí hoài nếu xài Google Sheets mà chưa tận dụng Xác thực dữ liệu:

Kỳ 3/7: Tách ngày tháng tuần tự động cho cả 1,000,000 dòng chỉ bằng 1 công thức:

Kỳ 4/7: Kiểm tra trạng thái hoàn thành công việc của team với Hàm If:

Các bài viết khác