Ứng dụng thực tế định dạng có điều kiện Conditional Formating trên Google Sheets

Định dạng có điều kiện Conditional Formating Cảnh báo X ngày trước Deadline Google Sheets.

Định dạng có điều kiện Conditional Formatting Highlight Cột Ngày Hôm Nay

Định dạng có điều kiện Conditional Formatting Timeline Plan Gantt Chart

Các bài viết khác