Hàm DatedIf tính khoảng cách về năm, tháng, ngày dễ dàng trên GoogleSheets

Hàm DatedIf tính khoảng cách về năm, tháng, ngày dễ dàng trên GoogleSheets

Các bài viết khác