Hàm NetworkDays tính số ngày làm việc trừ ngày cuối tuần, ngày lễ trên GoogleSheets

Hàm NetworkDays tính số ngày làm việc trừ ngày cuối tuần, ngày lễ trên GoogleSheets

Các bài viết khác