Hàm SORT sắp xếp dữ liệu dải ô tự động trên Google Sheets

Hôm nay chủ đề của chúng ta là hàm SORT, mình có liệt kê ra 2 cách thức để sắp xếp dữ liệu theo dải ô. Hãy cùng xem video dưới đây nhé.

Các bài viết khác