Hàm TRANSPOSE chuyển hàng thành cột hoặc cột thành hàng trên Google Sheets

Trong Clip này Ad sẽ hướng dẫn các bạn 2 cách thức để chuyển dữ liệu từ hàng thành cột (và các bạn có thể thực hiện chiều ngược lại từ cột thành hàng): Cách truyền thống và cách sử dụng hàm TRANSPOSE nha.

Các bài viết khác