Khi nhập 1 số điện thoại, trả ngay kết quả đó là khách hàng mới hay cũ, bảo mật 2 lớp dữ liệu

Cách để khi nhân viên kinh doanh nhập 1 số điện thoại, kiểm tra ngay đó là khách hàng cũ hay mới trong nháy mắt

Vừa có thể đảm bảo bảo mật 2 lớp mà vẫn trả về kết quả số điện thoại cũ hay mới (có trùng với tệp dữ liệu số điện thoại khách hàng đã có) được nhân viên kinh doanh ngay lập tức.

Các bài viết khác