Trọn bộ công thức Query trong Google Sheets

Phần 1: Query – Câu lệnh Select – Where Case Study 1-2

Phần 2- Query – Câu lệnh Where với dữ liệu biến đổi Case Study 3

Phần 3- Query – Dữ liệu nhập từ ImportRange Index từ sheet khác hoặc trang tính khác

Phần 4- Query – Câu lệnh phân nhóm Group by và Bảng tổng hợp Pivot

Phần 5- Query – Câu lệnh Sắp xếp tăng giảm Group By Giới hạn Limit và Offset lược bỏ

Phần 6- Query – Câu lệnh Skipping Gán nhãn Label Định dạng Format Date Number

Phần 7: Các loại lỗi #REF #VALUE #NA #ERROR và cách khắc phục

Phần 8: Contains Is not null Matches Like Starts with Ends with Ghép text Number

 

Từ khóa:

Các bài viết khác