Ứng dụng hộp kiểm tự động gạch công việc khi tick hoàn thành trên Google Sheets

Cách tạo hộp kiểm tự động trên Google Sheets, đồng thời sử dụng thêm tips ‘gạch tự động hạng mục công việc’ khi tick hoàn thành bên cạnh, dựa vào cơ chế Định dạng có điều kiện nữa.

Các bài viết khác