Vẽ biểu đồ Line Chart Series Format trên Google Sheets

Phần 1: Vẽ biểu đồ Line Chart Series Format & Style Aggregate Chart Styles Axis titles trên Google Sheets:

Phần 2: Vẽ biểu đồ Line Chart Series Format & Style Gridlines & Ticks Format Data Point:

Phần 3: Vẽ biểu đồ Combo Line Column Format & Style Right Axis Min Max Gridlines:

Phần 4: Vẽ biểu đồ Combo so sánh kết quả với kế hoạch Chart Area Stepped trên Google Sheets XCel:

Phần 5: Cách nhúng embed biểu đồ lên website cập nhật live mỗi khi có thay đổi trên Google Sheets XCel:

Phần 6: Vẽ biểu đồ tròn Pie Chart Doughnut Chart kết hợp bộ lọc Slider trên Google Sheets XCel:

Phần 7: Vẽ biểu đồ ngang Bar chart dễ dàng trên Google Sheets XCel:

Phần 8: Vẽ biểu đồ ngang Stacked Bar Chart dễ dàng trên Google Sheets XCel

Các bài viết khác